Projekt Housing first

Projekt Housing first je spolufinancovaný Magistrátom hlavného mesta Bratislava 

Prvý Housing byt v decembri 2020

V roku 2019 prebehli prvé pokusy o zavedenie tejto formy pomoci, ktoré mali dobré výsledky. Celá táto potreba vznikla najmä zo stavu, kedy sme vnímali, že ľudia, s ktorými pracujeme, robia všetko preto, aby neboli ľuďmi bez domova, aby ich takto spoločnosť nevnímala a neidentifikovala. Týchto ľudí sme však každý večer posielali naspäť na ulicu alebo do nocľahární. Rozhodli sme sa, že je nevyhnutné zaoberať sa dôstojným bývaním pre týchto ľudí. Nakoľko je však u nás minimum sociálneho a cenovo dostupného bývania, museli sme ísť ekonomicky náročnou cestou komerčného prenájmu.

Veľmi ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nás podporili cez našu zbierku, vďaka ktorej sme mohli zariadiť byt pre ľudí bez domova. Ďakujeme aj spoločensky zodpovedným firmám: Samsung za televízor, Whirlpool za práčku. Do bytu sa nasťahovali traja ľudia a tým pádom to boli ich prvé Vianoce v teple pod strechou. Veľmi sa tešíme.

Cieľom je rozšírenie a zefektívnenie možností komplexného prístupu k ukončovaniu pouličného bezdomovectva formou poskytnutia overených systémov bývania. Konečným výstupom je samostatná ľudská bytosť, ktorá nepotrebuje ďalšie systémy podpory zo strany organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova. Tento prístup taktiež aktívne vstupuje do oblastí prevencie, kedy človek, ktorý je v ohrození straty bývania, je podporovaný na viacerých úrovniach, aby neprepadol k bezdomovectvu. Sociálna služba sa podieľa na spolufinancovaní ubytovania po dobu nevyhnutnú na osamostatnenie sa klienta, avšak približne po dobu jedného roka. Klientovi je poskytované odborné poradenstvo zamerané na samostatný život a taktiež podpora zo strany všetkých sociálnych služieb. 

Druhý Housing byt v máj 2022

Tretí Housing byt v august 2022