Náš tím

Mgr. Pavol Sabela - štatutár OZ

Vyštudoval sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Problematike ľudí bez domova sa venuje okolo 10 rokov. Pôsobil vo viacerých organizáciách, až sa rozhodol založiť vlastnú. Najväčšou skúsenosťou bola práca v tejto oblasti v Anglicku, odkiaľ si priniesol mnohé tipy ako pracovať s ľuďmi bez domova. Snaží sa tieto skúsenosti transformovať na podmienky u nás. Okrem iného sa aktívne zapája do rôznych tém ako je rizikové a agresívne správanie, prevencia bezdomovectva, existenciálne a naratívne prístupy pri práci s človekom bez domova.

Mgr. Martina Pisárová - podpredseda OZ 

Vyštudovala environmentálnu ekológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. V roku 2015 sa etablovala aj v oblasti sociálnej práce absolvovaním kurzu v tejto oblasti. Od tohto momentu vykonáva najmä koordináciu pracovných a integračných programov pre ľudí bez domova. Okrem iného sa zaoberá aj prípravou a realizáciou vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie v oblasti "urban gardeningu". Pôsobí zároveň aj ako lektorka v inštitúte aplikovanej ekológie. Taktiež má na starosti aj skupinovú prácu s klientmi v integračných procesoch.

Bubble

Keďže pri sedeniach využívame aj prvky canisterapie, "členom" nášho tímu je aj psík.

Kristína Jakabová

Študuje sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V OZ STOPA pracuje ako terénna prevenčná pracovníčka.