Náš tím

Mgr. Pavol Sabela - štatutár OZ

email: sabela@stopaslovensko.sk 

kontakt: 0948 139 382

Vyštudoval sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Problematike ľudí bez domova sa venuje okolo 10 rokov. Pôsobil vo viacerých organizáciách, až sa rozhodol založiť vlastnú. Najväčšou skúsenosťou bola práca v tejto oblasti v Anglicku, odkiaľ si priniesol mnohé tipy ako pracovať s ľuďmi bez domova. Snaží sa tieto skúsenosti transformovať na podmienky u nás. Okrem iného sa aktívne zapája do rôznych tém ako je rizikové a agresívne správanie, prevencia bezdomovectva, existenciálne a naratívne prístupy pri práci s človekom bez domova.

Mgr. Martina Pisárová - podpredseda OZ/ projekt integračné centrum

email: pisarova@stopaslovensko.sk

kontakt integračné centrum: 0948 364 067

Vyštudovala environmentálnu ekológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. V roku 2015 sa etablovala aj v oblasti sociálnej práce absolvovaním kurzu v tejto oblasti. Od tohto momentu vykonáva najmä koordináciu pracovných a integračných programov pre ľudí bez domova. Okrem iného sa zaoberá aj prípravou a realizáciou vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie v oblasti "urban gardeningu". Pôsobí zároveň aj ako lektorka v inštitúte aplikovanej ekológie. Taktiež má na starosti aj skupinovú prácu s klientmi v integračných procesoch.

bc. Brigita Hlačinová - sociálna pracovníčka/ integračná pracovníčka

email: hlacinova@stopaslovensko.sk

kontakt integračné centrum: 0948 364 067 

Bakalárske štúdium sociálnej práce vyštudovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pokračujúci magisterský stupeň študovala na Univerzite Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Štúdium sa rozhodla po 4.ročníku prerušiť, vrátiť sa na Slovensko a ďalej sa profesionálne venovať ľuďom bez domova. V oblasti bezdomovectva a závislostí začala aktívne pôsobiť už počas bakalárskeho štúdia, pričom okrem iného ovláda aj posunkový jazyk.  


Kristína Jakabová - prevenčna terénna pracovníčka 

email: jakabova@stopaslovensko.sk

kontakt streetwork: 0948 389 748

Študuje sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V OZ STOPA pracuje ako terénna prevenčná pracovníčka. 

Bubble

Keďže pri sedeniach využívame aj prvky canisterapie, "členom" nášho tímu je aj psík.