TímMgr. Pavol Sabela - štatutár OZ/streetwork

email: sabela@stopaslovensko.sk 

kontakt: +421 948 389 748

Vyštudoval sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Problematike ľudí bez domova sa venuje viac ako 10 rokov. Pôsobil vo viacerých organizáciách, až sa rozhodol založiť si vlastnú. Najväčšou skúsenosťou bola práca v tejto oblasti v Anglicku, odkiaľ si priniesol mnohé tipy ako pracovať s ľuďmi bez domova. Snaží sa tieto skúsenosti transformovať na podmienky u nás. 

Aktívne sa zapája do rôznych tém rizikového správania, prevencie bezdomovectva, existenciálnym a naratívnym prístupom pri práci s človekom bez domova. Má ukončený dlhodobý supervízny výcvik a je akreditovaným supervízorom. Je členom MZ SR, kde tvorí podklady pre prácu s ľuďmi bez domova migrujúcich v rámci Európskej únie. Je garantom poskytovania sociálnych služieb v OZ STOPA. 


Mgr. Martina Pisárová - podpredsedkyňa OZ/ pracovná terapia

email: pisarova@stopaslovensko.sk

kontakt: +421 948 389 748

Vyštudovala environmentálnu ekológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. V roku 2015 sa etablovala aj v oblasti sociálnej práce absolvovaním kurzu v tejto oblasti. 

Od tohto momentu vykonáva najmä koordináciu pracovných a integračných programov pre ľudí bez domova. Okrem iného sa zaoberá aj prípravou a realizáciou vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie v oblasti "urban gardeningu". Taktiež má na starosti aj skupinovú prácu s klientmi v integračných procesoch.


br. Márius-Dismas, Er. - terénny pracovník / terénna sociálna služba krízovej intervencie

kontakt: +421 948 311 857

Zameranie br.Máriusa je najmä na nízkoprahových klientov, nakoľko viacero rokov pôsobil v zariadení pre ľudí bez domova. Jeho náplňou je správne nasmerovať človeka v núdzi k službe, ktorá mu môže poskytnúť potrebnú podporu. Zároveň vyhľadáva a motivuje ľudí k nadstavbovým službám OZ STOPA. 

Má akreditovaný výcvik "Inštruktor sociálnej rehabilitácie". Zároveň prevádzkuje bývanie pre seniorov, ktorí majú dlhodobú históriu bezdomovectva pod názvom Spoločenstvo Bet lechem (Dom chleba).  Alica Kolláriková - terénna pracovníčka/koordinátorka dobrovoľníkov

email: dobrovolnictvo.stopa@gmail.com

Alica je študentkou sociálnej práce na univerzite Komenského v Bratislave. Do Stopy sa dostala skrz školskú prax. Práca s ľuďmi bez domova ju nadchla natoľko, že sa stala súčasťou tímu. Aj keď je pre ňu sociálna práca novou skúsenosťou, vždy sa zaujímala o spoločenské témy a prácu s marginalizovanými skupinami. Prácu v tíme Stopa vníma ako veľkú výzvu, skúsenosť a príležitosť posúvať seba aj spoločnosť. V rámci aktivít a služieb OZ STOPA má na zodpovednosť koordináciu dobrovoľníkov a priamu prácu v teréne ako streetworkerka.


Mgr. Školastika Valachyová

email: valachyova.stopa@gmail.com

Školastika je najnovším členom nášho tímu. Vyštudovala sociológiu a sociálnu antropológiu v Bratislave a počas svojho štúdia sa venovala náboženským hnutiam.

V Stope má aktuálne na starosti najmä riešenie ukrajinskej krízy a komplexnej pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou. Taktiež sa aktívne pripravuje na prácu s ľuďmi v projektoch housing. Aktuálne je v procesoch, kedy spája prax a rôznymi výcvikmi zvyšuje svoju kvalifikáciu.Fotografie: Braňo Vartovník

Video: Cukru