Tím


Mgr. Pavol Sabela - štatutár OZ/streetwork

email: sabela@stopaslovensko.sk 

kontakt: 0948 389 748

Vyštudoval sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Problematike ľudí bez domova sa venuje viac ako 10 rokov. Pôsobil vo viacerých organizáciách, až sa rozhodol založiť si vlastnú. Najväčšou skúsenosťou bola práca v tejto oblasti v Anglicku, odkiaľ si priniesol mnohé tipy ako pracovať s ľuďmi bez domova. Snaží sa tieto skúsenosti transformovať na podmienky u nás. Aktívne sa zapája do rôznych tém  rizikového správania, prevencie bezdomovectva, existenciálnym a naratívnym prístupom pri práci s človekom bez domova. Má ukončený dlhodobý supervízny výcvik a je akreditovaným supervízorom. Je členom MZ SR, kde tvorí podklady pre prácu s ľuďmi bez domova migrujúcich v rámci Európskej únie. Je garantom poskytovania sociálnych služieb v OZ STOPA. 


Mgr. Martina Pisárová - podpredsedkyňa OZ/ pracovná terapia

email: pisarova@stopaslovensko.sk

kontakt: 0948 389 748

Vyštudovala environmentálnu ekológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. V roku 2015 sa etablovala aj v oblasti sociálnej práce absolvovaním kurzu v tejto oblasti. Od tohto momentu vykonáva najmä koordináciu pracovných a integračných programov pre ľudí bez domova. Okrem iného sa zaoberá aj prípravou a realizáciou vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie v oblasti "urban gardeningu". Taktiež má na starosti aj skupinovú prácu s klientmi v integračných procesoch.


Bc. Brigita Hlačinová -  sociálna pracovníčka/ integračné centrum

email: hlacinova@stopaslovensko.sk

kontakt: 0948 364 067 

Bakalárske štúdium sociálnej práce vyštudovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a momentálne si dokončuje magisterský stupeň štúdia. S ľuďmi v extrémnom sociálnom vylúčení pracuje už piaty rok. V organizácii STOPA sa venuje klientom integračného centra, ľuďom bez domova v procese integrácie a sociálnym asistenciám. Pravidelne sa vzdeláva na akreditovaných kurzoch v oblasti psychiatrie. Taktiež sa venuje tvorbe contentu instagramu, facebooku a celkovému dizajnu webovej stránky organizácie. 


Fotografie: Lucia Bajová, Marek Jánoš