Mgr. Pavol Sabela - štatutár OZ/streetwork

email: sabela@stopaslovensko.sk 

kontakt: +421 948 389 748

Vyštudoval sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Problematike ľudí bez domova sa venuje viac ako 10 rokov. Pôsobil vo viacerých organizáciách, až sa rozhodol založiť si vlastnú. Najväčšou skúsenosťou bola práca v tejto oblasti v Anglicku, odkiaľ si priniesol mnohé tipy ako pracovať s ľuďmi bez domova. Snaží sa tieto skúsenosti transformovať na podmienky u nás. 

Aktívne sa zapája do rôznych tém rizikového správania, prevencie bezdomovectva, existenciálnym a naratívnym prístupom pri práci s človekom bez domova. Má ukončený dlhodobý supervízny výcvik a je akreditovaným supervízorom. Je členom MZ SR, kde tvorí podklady pre prácu s ľuďmi bez domova migrujúcich v rámci Európskej únie. Je garantom poskytovania sociálnych služieb v OZ STOPA. 


Mgr. Martina Pisárová - podpredsedkyňa OZ/ pracovná terapia

email: pisarova@stopaslovensko.sk

kontakt: +421 948 389 748

Vyštudovala environmentálnu ekológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. V roku 2015 sa etablovala aj v oblasti sociálnej práce absolvovaním kurzu v tejto oblasti. 

Od tohto momentu vykonáva najmä koordináciu pracovných a integračných programov pre ľudí bez domova. Okrem iného sa zaoberá aj prípravou a realizáciou vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie v oblasti "urban gardeningu". Taktiež má na starosti aj skupinovú prácu s klientmi v integračných procesoch.


br. Márius-Dismas, Er. - terénny pracovník / terénna sociálna služba krízovej intervencie

kontakt: +421 948 311 857

Zameranie br.Máriusa je najmä na nízkoprahových klientov, nakoľko viacero rokov pôsobil v zariadení pre ľudí bez domova. Jeho náplňou je správne nasmerovať človeka v núdzi k službe, ktorá mu môže poskytnúť potrebnú podporu. Zároveň vyhľadáva a motivuje ľudí k nadstavbovým službám OZ STOPA. 

Má akreditovaný výcvik "Inštruktor sociálnej rehabilitácie". Zároveň prevádzkuje bývanie pre seniorov, ktorí majú dlhodobú históriu bezdomovectva pod názvom Spoločenstvo Bet lechem (Dom chleba).  Mgr. Školastika Valachyová

email: valachyova.stopa@gmail.com

Školastika je najnovším členom nášho tímu. Vyštudovala sociológiu a sociálnu antropológiu v Bratislave a počas svojho štúdia sa venovala náboženským hnutiam.

V Stope má aktuálne na starosti najmä riešenie ukrajinskej krízy a komplexnej pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou. Taktiež sa aktívne pripravuje na prácu s ľuďmi v projektoch housing. Aktuálne je v procesoch, kedy spája prax a rôznymi výcvikmi zvyšuje svoju kvalifikáciu.


Miriam Hudáková a Lívia Kormanová 

Sú študentkami sociálnej práce na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2022 v našej organizácii vykonávali školskú prax, pre ich aktívny záujem sa z nich stali naše streetworkerky, ktoré počas týždňa môžete stretnúť v uliciach Starého Mesta. Fotografie: Braňo Vartovník

Video: Cukru