Housing +


Kontaktné osoby: 

Mgr. Pavol Sabela; Bc. Brigita Hlačinová

Kontakt: 0948 364 067

Email: stopa.slovensko@gmail.com alebo správa na Facebooku OZ STOPA

V roku 2019 prebehli prvé pokusy o zavedenie tejto formy pomoci, ktoré mali dobré výsledky. Celá táto potreba vznikla najmä zo stavu, kedy sme vnímali, že ľudia, s ktorými pracujeme, robia všetko preto, aby neboli ľuďmi bez domova, aby ich takto spoločnosť nevnímala a neidentifikovala. Týchto ľudí sme však každý večer posielali naspäť na ulicu alebo do nocľahární. Rozhodli sme sa, že je nevyhnutné zaoberať sa dôstojným bývaním pre týchto ľudí. Nakoľko je však u nás minimum sociálneho a cenovo dostupného bývania, museli sme ísť ekonomicky náročnou cestou komerčného prenájmu. 

Cieľom je rozšírenie a zefektívnenie možností komplexného prístupu k ukončovaniu pouličného bezdomovectva formou poskytnutia overených systémov bývania. Konečným výstupom je samostatná ľudská bytosť, ktorá nepotrebuje ďalšie systémy podpory zo strany organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova. Tento prístup taktiež aktívne vstupuje do oblastí prevencie, kedy človek, ktorý je v ohrození straty bývania, je podporovaný na viacerých úrovniach, aby neprepadol k bezdomovectvu. Sociálna služba sa podieľa na spolufinancovaní ubytovania po dobu nevyhnutnú na osamostatnenie sa klienta, avšak maximálne po dobu 9 mesiacov. Klientovi je poskytované odborné poradenstvo zamerané na samostatný život a taktiež podpora zo strany všetkých sociálnych služieb, dostupných či už priamo v OZ STOPA alebo externých. Celý prístup pochádza z prostredia Austrálie, kde má veľmi dobré výsledky. Naším cieľom je jeho aplikácia v prostredí Bratislavy.