Streetwork


Kontaktné osoby

Mgr. Pavol Sabela kontakt na streetwork:0948 389 748

br. Márius Dismas, Er.  kontakt na integračné centrum: 0948 364 067

Email: stopa.slovensko@gmail.com alebo správa na Facebooku OZ STOPA  

Fotografia: Cukru 

V OZ STOPA prevádzkujeme registrovanú službu "terénna sociálna služba krízovej intervencie" od roku 2017. Našou hlavnou oblasťou pôsobenia je územie mestskej časti Staré mesto a jej priľahlých oblastí. Zameriavame sa najmä na prevenciu dlhodobého bezdomovectva a Staré mesto je pre mnohých ľudí v kríze prvým miestom, kde hľadajú útočisko. Na tomto území vytvárame sieť, ktorá pomáha identifikovať krátkodobých ľudí bez domova s cieľom včasnej intervencie a delegovania do zariadení, ktoré poskytnú potrebnú podporu.

Na základe našich terénnych prieskumov je na danom území 652 jednotlivcov (dáta sú z monitoringu v roku 2021). 

Terénna služba OZ STOPA má viaceré formy:

1. FORMA KRÍZOVÁ:

Je podmienená poveternostnými podmienkami, ktoré naša organizácia subjektívne vyhodnocuje, alebo postupuje na základe dohôd MVO.

Podľa stupňa subjektívneho vyhodnotenia poveternostných podmienok sa prispôsobuje časový systém práce. V extrémnej forme pokrývame 12 hodín terénnej služby na území Starého Mesta a priľahlých oblastí - tz. MČ Nové Mesto; MČ Karlova Ves; MČ Petržalka; MČ Lamač.

V tomto bode aktívne využívame spoluprácu s dobrovoľníkmi na základe našich dlhodobých spoluprác a to najmä s katedrou sociálnej práce Univerzity Konštantína v Nitre.

Cieľová skupina: osoby v ohrození života žijúce na ulici

Cieľ: eliminovať a znižovať riziká umrznutia a iných závažných zranení počas zimného obdobia.

2. FORMA ŠTANDARDNÁ:

Prebieha počas celého roka na území MČ Staré Mesto a priľahlých "špongiových" oblastí, so zameraním na osoby krátkodobo na ulici a na predajcov pouličného časopisu. (tz. MČ Nové Mesto; MČ Karlova Ves; MČ Petržalka; MČ Lamač). Reagujeme aj na podnety od občanov. Podľa vyhodnotenia klienta buď delegujeme na územne pôsobiacu MVO alebo intervenujeme samostatne na území celého mesta, ak sa jedná o klienta nespadajúceho do kategórie "chronický". Cieľom je čo najrýchlejšie poskytnúť pomoc osobám, ktoré chcú ukončiť bezdomovectvo.

Našou špecifickou aktivitou je Early Bird (ranné vtáča). Je to terénna služba, ktorá začína o 4. hodine ráno a jej cieľom je nájsť a poskytnúť poradenstvo ľuďom, ktorí z rôznych príčin žijú na ulici, pričom cez deň bez akýchkoľvek identifikácií okolím fungujú v trvalom zamestnaní.

3. FORMA ŠPECIFICKÁ:

1. forma je zameraná na integračný proces. Prebieha najmä počas mesiacov január - apríl na území celého mesta s cieľom identifikovať a motivovať čo najväčšie množstvo ľudí do programu integrácie.

2. forma je v rámci post-integračných aktivít, kde vykonávame krízové poradenstvo na celom území BSK pre klientov, ktorí síce opustili ulicu, avšak stále sú na hranici sociálneho vylúčenia.

3. forma je na základe spolupráce s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, kde vykonávame prevenčné aktivity

Cieľová skupina: ľudia bez domova, ľudia v kríze, osoby ohrozené bezdomovectvom po výkone trestu odňatia slobody, ľudia v ohrození relapsu po návrate späť do bežného života

Cieľ: ukončiť bezdomovectvo a prevenčne pôsobiť tam, kde je riziko vzniku bezdomovectva prítomné