Streetwork


Kontaktné osoby:

Mgr. Pavol Sabela kontakt na streetwork: 0948 389 748

Bc. Brigita Hlačinová kontakt na integračné centrum: 0948 364 067 

Email: stopa.slovensko@gmail.com alebo správa na Facebooku OZ STOPA  

Podľa odhadov mimovládnych organizácii žije v Bratislave na ulici viac než 4000 ľudí. Ubytovacie kapacity na území mesta sú limitované iba 300 lôžkami. OZ STOPA prevádzkuje registrovanú službu "terénna sociálna služba krízovej intervencie" od roku 2017. Našou hlavnou oblasťou pôsobenia je územie mestskej časti Staré mesto a jej priľahlých oblastí. Na základe našich terénnych prieskumov je na danom území 169 jednotlivcov (monitoring v roku 2019). Naša organizácia je zameraná najmä na prevenciu dlhodobého bezdomovectva a Staré mesto je pre mnohých ľudí v kríze prvým miestom, kde hľadajú útočisko. Na tomto území vytvárame sieť, ktorá pomáha identifikovať krátkodobých ľudí bez domova s cieľom včasnej intervencie a delegovania do zariadení, ktoré poskytnú potrebnú podporu. Sme poskytovateľom poradenstva, preto nedistribuujeme žiadne potraviny ani oblečenie (neplatí pre krízové obdobie zimných mesiacov).

Terénna služba OZ STOPA má viaceré formy:

FORMA KRÍZOVÁ:

Je podmienená poveternostnými podmienkami, ktoré naša organizácia subjektívne vyhodnocuje, alebo postupuje na základe dohôd MVO.

Podľa stupňa subjektívneho vyhodnotenia poveternostných podmienok sa prispôsobuje časový systém práce. V extrémnej forme pokrývame 12 hodín terénnej služby na území Starého Mesta a priľahlých oblastí - tz. MČ Nové Mesto; MČ Karlova Ves; MČ Petržalka; MČ Lamač. 

V tomto bode aktívne využívame spoluprácu s dobrovoľníkmi na základe našich dlhodobých spoluprác a to najmä s katedrou sociálnej práce Univerzity Konštantína v Nitre.

Cieľová skupina: osoby v ohrození života žijúce na ulici

Cieľ: eliminovať a znižovať riziká umrznutia a iných závažných zranení počas zimného obdobia.


FORMA ŠTANDARDNÁ:

Prebieha počas celého roka na území MČ Staré Mesto a priľahlých "špongiových" oblastí, so zameraním na osoby krátkodobo na ulici a na predajcov pouličného časopisu. (tz. MČ Nové Mesto; MČ Karlova Ves; MČ Petržalka; MČ Lamač). Reagujeme aj na podnety od občanov. Podľa vyhodnotenia klienta buď delegujeme na územne pôsobiacu MVO alebo intervenujeme samostatne na území celého mesta, ak sa jedná o klienta nespadajúceho do kategórie "chronický". Cieľom je čo najrýchlejšie poskytnúť pomoc osobám, ktoré chcú ukončiť bezdomovectvo. 

Našou špecifickou aktivitou je Early Bird (ranné vtáča). Je to terénna služba, ktorá začína o 4. hodine ráno a jej cieľom je nájsť a poskytnúť poradenstvo ľuďom, ktorí z rôznych príčin žijú na ulici, pričom cez deň bez akýchkoľvek identifikácií okolím fungujú v trvalom zamestnaní.


FORMA ŠPECIFICKÁ:

1. forma je zameraná na integračný proces. Prebieha najmä počas mesiacov január - apríl na území celého mesta s cieľom identifikovať a motivovať čo najväčšie množstvo ľudí do programu integrácie

2. forma je v rámci post-integračných aktivít, kde vykonávame krízové poradenstvo na celom území BSK pre klientov, ktorí síce opustili ulicu, avšak stále sú na hranici sociálneho vylúčenia.

3. forma je na základe spolupráce s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, kde vykonávame prevenčné aktivity

Cieľová skupina: ľudia bez domova, ľudia v kríze, osoby ohrozené bezdomovectvom po výkone trestu odňatia slobody, ľudia v ohrození relapsu po návrate späť do bežného života

Cieľ: ukončiť bezdomovectvo a prevenčne pôsobiť tam, kde je riziko vzniku bezdomovectva prítomné


AKO MÔŽETE POMÔCŤ AJ VY? 

Máme pre vás 5 tipov, ako pomôcť ľuďom bez domova počas zimnej krízy: 

  • Teplý nápoj
  • Čiapka, šál, rukavice
  • Rýchla informácia môže zachrániť život. OZ STOPA pôsobí na území MČ Staré mesto a priľahlom okolí.

Sme dostupní telefonicky od 7:30 - 15:30 na linke 0948 389 748 alebo kedykoľvek emailom na stopa.slovensko@gmail.com, prípadne správou na facebooku OZ STOPA.

  • Neváhajte s pomocou. Ak vidíte, že človek na ulici je v zlom stave alebo vidíte, že nejaví známky života, kontaktujte RZP na čísle 155 alebo 112. Niekedy rozhodujú minúty!
  • Informácie pomáhajú. V Bratislave je viac sociálnych služieb, o ktorých možno VY ani ľudia bez domova neviete. Napíšte nám a my Vám zašleme ich kompletný zoznam. Neváhajte.

Buďme bez predsudkov. Nepátrajme po príčinách, prečo je človek na ulici, dôvody sú rôzne a nie každý si za to môže sám. Nie každý človek sa zmieril s bezdomovectvom. Veľa ľudí by chcelo bezdomovectvo ukončiť, len nevedia ako. Nesúďme človeka podľa obalu.

Video si môžete pozrieť tu.